นโยบายและข้อตกลงเน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต โดยสังเขปดังนี้


ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ซึ่ง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต โดยเคร่งครัด

[1].ข้อมูลส่วนบุคคล

เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก

[2].การใช้ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุก ๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาศ โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

[3].การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

(3.1) เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เห็นสมควร

(3.2) เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย

(3.3) ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บชั่วคราวไว้ในหน่วยความจำ ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ของท่าน ผ่านเวบเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเวบไซต์ ได้อย่างต่อเนื่อง

คุกกี้ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการตั้งค่าในระหว่างเข้าชมเว็บไซต์ ของท่าน ใช้คุกกี้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น บันทึกสถานะการเข้าใช้งาน ความชอบและความสนใจ นำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาโฆษณา ที่เหมาะสมตรงกับความชื่นชอบความสนใจของท่าน โดยคุกกี้ที่บันทึกไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ที่บันทึกจะถูกเรียกอ่านได้โดยเว็บไซต์ หรือ บริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้ความเป็นส่วนตัว ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ ทั้งนี้คุกกี้ที่ใช้อาจกำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการของบุคคลที่สาม ที่เว็บไซต์มอบหมายให้กระทำการแทน

เมื่อมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เวบเบราว์เซอร์ของท่านจะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูล สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในส่วน "การตั้งค่า" ของเวบเบราว์เซอร์นั้น ๆ ได้


ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright notes)

เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)

[1]. บทความนี้เป็นงานเขียนที่สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้นำบทความนี้ไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ก่อน และการทำ hyperlink มาที่บทความนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ทราบล่วงหน้าได้ โดยมีข้อแม้ว่าลิงค์ นั้นต้องลิงค์มาโดยตรงที่ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต โดยไม่มีการทำเป็นหน้าต่างเล็กภายใต้เวบไซต์ของคุณ และข้อความแนะนำบทความที่ปรากฏบนเวบเพจของคุณจะต้องระบุที่มาของบทความทุกครั้งว่ามาจาก เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต

[2]. การนำความรู้ที่ได้จากบทความใด ๆ ในเว็บไซต์ของ "เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต" ไปปฎิบัติอันพึ่งต้องใช้ความชำนาญใด ๆ ที่มีอยู่ในตัวเองและวิจารณญาณที่เป็นเหตุเป็นผลในการกระทำสิ่งนั้น ๆ ด้วย ซึ่งหากเกิดผลในด้านของการเสียหาต่อคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของท่านมีผลทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือเสียหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

[3]. ดาวน์โหลด ให้บริการกับผู้ต้องการ โปรแกรม,Source Code,Data Sheet,รูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ทาง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต กำหนดไว้ เพื่อการศึกษาหรือนำไปใช้ที่มิใช่เชิงธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

[4]. โฆษณา ป้ายข้อความต่าง ๆ ที่ติดบนเว็บไซต์เป็นการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจาก การโฆษณาของผู้สนับสนุน,แลกเปลี่ยนโฆษณาจากเว็บไซต์อื่น ๆ ,ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกเข้าชมได้หากต้องการสนับสนุนเว็บไซต์


ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Term of Products)

เงื่อนไขข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต และลูกค้าทันที ที่ลูกค้าได้รับเว็บแอปพลิเคชัน จึงขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขลิขสิทธิ์ดังนี้

[1]. เว็บแอปพลิเคชั่นที่เป็นลิขสิทธิ์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ลูกค้าสามารถดัดแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานกับเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงหรือมิได้ดัดแปลงแต่นำไปจำหน่ายต่อ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลง

[2]. เว็บแอปพลิเคชั่น 1 ชุด สามารถใช้งานได้กับ 1 เว็บไซต์เท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการใช้งานแอปพลิเคชั่น 1 ชุด กับหลายเว็บไซต์ ต้องซื้อตามจำนวนชุดที่ใช้

[4]. ทางเราไม่มีนโยบายการคืนเงินแก่ผู้ที่ซื้อเว็บแอปพลิเคชั่นไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด อย่างไรก็ตาม หากเวบแอปพลิเคชันใดมีปัญหา ทางเราจะให้การช่วยเหลือจนกว่า เวบแอปพลิเคชั่นสามารถทำงานได้ เป็นที่น่าพอใจ

[5]. เวบแอปพลิเคชั่นทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ 2537