เวบ/อินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี ระบบปฏฺบัติการและซอฟท์แวร์ ซอร์สโค๊ด/โอเพนซอร์ส เทคโนโลยีฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและความมั่นคง เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส อื่น ๆ เกี่ยวกับไอ.ที. อื่น ๆ ไม่เกี่ยวกับไอ.ที.

เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ซึ่ง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาศ โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

 3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

     3.1 เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เห็นสมควร
     3.2 เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย
     3.3 ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (bottom notes)


เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)

1. บทความนี้เป็นงานเขียนที่สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้นำบทความนี้ไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ก่อน และการทำ hyperlink มาที่บทความนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ทราบล่วงหน้าได้ โดยมีข้อแม้ว่าลิงค์ นั้นต้องลิงค์มาโดยตรงที่ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต โดยไม่มีการทำเป็นหน้าต่างเล็กภายใต้เวบไซต์ของคุณ และข้อความแนะนำบทความที่ปรากฏบนเวบเพจของคุณจะต้องระบุที่มาของบทความทุกครั้งว่ามาจาก เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต


2 . การนำความรู้ที่ได้จากบทความใดๆในเว็บไซต์ของ "เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต" ไปปฎิบัติอันพึ่งต้องใช้ความชำนาญใดๆที่มีอยู่ในตัวเองและวิจารณญาณที่เป็นเหตุเป็นผลในการกระทำสิ่งนั้นๆด้วย ซึ่งหากเกิดผลในด้านของการเสียหาต่อคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของท่านมีผลทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือเสียหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น.

3. Download ให้บริการกับผู้ต้องการ โปรแกรม,Source Code,Data Sheet,รูปภาพ และข้อมูลต่างๆที่ทาง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต กำหนดไว้ เพื่อการศึกษาหรือนำไปใช้ที่มิใช่เชิงธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

4. Advertisment ป้ายข้อความต่างๆที่ติดบนเว็บไซต์เป็นการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจาก การโฆษณาของผู้สนับสนุน,แลกเปลี่ยนโฆษณาจากเว็บไซต์อื่นๆ,ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกเข้าชมได้หากต้องการสนับสนุนเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Term of Products)


เงื่อนไขข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต และลูกค้าทันที ที่ลูกค้าได้รับเว็บแอปพลิเคชัน จึงขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขลิขสิทธิ์ดังนี้

1. เว็บแอปพลิเคชั่นที่เป็นลิขสิทธิ์ของ เน็กส์โปรเจ็คดอตเน็ต ลูกค้าสามารถดัดแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานกับเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงหรือมิได้ดัดแปลงแต่นำไปจำหน่ายต่อ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลง

2. เว็บแอปพลิเคชั่น 1 ชุด สามารถใช้งานได้กับ 1 เว็บไซต์เท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการใช้งานแอปพลิเคชั่น 1 ชุด กับหลายเว็บไซต์ ต้องซื้อตามจำนวนชุดที่ใช้

4. ทางเราไม่มีนโยบายการคืนเงินแก่ผู้ที่ซื้อเว็บแอปพลิเคชั่นไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด อย่างไรก็ตาม หากเวบแอปพลิเคชันใดมีปัญหา ทางเราจะให้การช่วยเหลือจนกว่า เวบแอปพลิเคชั่นสามารถทำงานได้ เป็นที่น่าพอใจ

5. เวบแอปพลิเคชั่นทั้งหมดสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ 2537

Copyright © 2002 - 2021 by www.NEXTPROJECT.net All rights reserved. Policy