รูปแบบการติดต่อฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ (Connection String)


อัปเดท : 19 มิถุนายน พ.ศ.3632 , แสดง : 52,769 , ความคิดเห็น : 2

สำหรับ Programmer การเขียนโปรแกรมติดต่อ ไฟล์,Database, เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รูปแบบการติดต่อก็มีมากมายเหลือเกิน ยากที่จะจดจำได้หมด สำหรับหัวข้อนี้จะรวบรวม Conection แบบต่าง ๆ เกือบทุกรูปแบบ เช่นการติดต่อกับ SQL Server ,Access ,Oracle ,MySQL , Excel ,Text และอื่น ๆ อีกมากมาย มีทั้งรูปแบบรายละเอียดการติดต่อ แบบละเอียด เช่น Connection แบบ ODBC ของ SQL Server คือ "Driver={SQL Server};Server=Aron1;Database=pubs;Uid=sa;Pwd=asdasd;" เป็นต้น

Conection แบบต่าง ๆ (คลิ๊กเลือก)

 •  SQL Server
  •  ODBC

   •  Standard Security:
    "Driver={SQL Server};Server=Aron1;Database=pubs;Uid=sa;Pwd=asdasd;"
   •  Trusted connection:
    "Driver={SQL Server};Server=Aron1;Database=pubs;Trusted_Connection=yes;"
   •  Prompt for username and password:
    oConn.Properties("Prompt") = adPromptAlways
    oConn.Open "Driver={SQL Server};Server=Aron1;DataBase=pubs;"
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET)

   •  Standard Security:
    "Provider=sqloledb;Data Source=Aron1;Initial Catalog=pubs;User Id=sa;Password=asdasd;"
   •  Trusted Connection:
    "Provider=sqloledb;Data Source=Aron1;Initial Catalog=pubs;Integrated Security=SSPI;"
    (use serverName\instanceName as Data Source to use an specifik SQLServer instance, only SQLServer2000)
   •  Prompt for username and password:
    oConn.Provider = "sqloledb"
    oConn.Properties("Prompt") = adPromptAlways
    oConn.Open "Data Source=Aron1;Initial Catalog=pubs;"
   •  Connect via an IP address:
    "Provider=sqloledb;Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Password=asdasd;"
    (DBMSSOCN=TCP/IP instead of Named Pipes, at the end of the Data Source is the port to use (1433 is the default))
  •  SqlConnection (.NET)

   •  Standard Security:
    "Data Source=Aron1;Initial Catalog=pubs;User Id=sa;Password=asdasd;"
   •  Trusted Connection:
    "Data Source=Aron1;Initial Catalog=pubs;Integrated Security=SSPI;"
    (use serverName\instanceName as Data Source to use an specifik SQLServer instance, only SQLServer2000)
   •  Connect via an IP address:
    "Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Password=asdasd;"
    (DBMSSOCN=TCP/IP instead of Named Pipes, at the end of the Data Source is the port to use (1433 is the default))
   •  Declare the SqlConnection:
    C#:
    using System.Data.SqlClient;
    SqlConnection oSQLConn = new SqlConnection();
    oSQLConn.ConnectionString="my connectionstring";
    oSQLConn.Open();

    VB.NET:
    Imports System.Data.SqlClient
    Dim oSQLConn As SqlConnection = New SqlConnection()
    oSQLConn.ConnectionString="my connectionstring"
    oSQLConn.Open()
  •  Data Shape

   •  MS Data Shape
    "Provider=MSDataShape;Data Provider=SQLOLEDB;Data Source=Aron1;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Password=asdasd;"
  •  Read more

   •  How to define wich network protocol to use
    • Example:
     "Provider=sqloledb;Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Password=asdasd;"

     Name Network library
     dbnmpntw Win32 Named Pipes
     dbmssocn Win32 Winsock TCP/IP
     dbmsspxn Win32 SPX/IPX
     dbmsvinn Win32 Banyan Vines
     dbmsrpcn Win32 Multi-Protocol (Windows RPC)

     Important note!
     When connecting through the SQLOLEDB provider use the syntaxNetwork Library=dbmssocn
     and when connecting through MSDASQL provider use the syntaxNetwork=dbmssocn

   •  All SqlConnection connectionstring properties

    • This table shows all connectionstring properties for the ADO.NET SqlConnection object. Most of the properties are also used in ADO. All properties and descriptions is from msdn.

     Name Default Description
     Application Name   The name of the application, or '.Net SqlClient Data Provider' if no application name is provided.
     AttachDBFilename
     -or-
     extended properties
     -or-
     Initial File Name
       The name of the primary file, including the full path name, of an attachable database. The database name must be specified with the keyword 'database'.
     Connect Timeout
     -or-
     Connection Timeout
     15 The length of time (in seconds) to wait for a connection to the server before terminating the attempt and generating an error.
     Connection Lifetime 0 When a connection is returned to the pool, its creation time is compared with the current time, and the connection is destroyed if that time span (in seconds) exceeds the value specified by connection lifetime. Useful in clustered configurations to force load balancing between a running server and a server just brought on-line.
     Connection Reset 'true' Determines whether the database connection is reset when being removed from the pool. Setting to 'false' avoids making an additional server round-trip when obtaining a connection, but the programmer must be aware that the connection state is not being reset.
     Current Language   The SQL Server Language record name.
     Data Source
     -or-
     Server
     -or-
     Address
     -or-
     Addr
     -or-
     Network Address
       The name or network address of the instance of SQL Server to which to connect.
     Enlist 'true' When true, the pooler automatically enlists the connection in the creation thread's current transaction context.
     Initial Catalog
     -or-
     Database
       The name of the database.
     Integrated Security
     -or-
     Trusted_Connection
     'false' Whether the connection is to be a secure connection or not. Recognized values are 'true', 'false', and 'sspi', which is equivalent to 'true'.
     Max Pool Size 100 The maximum number of connections allowed in the pool.
     Min Pool Size 0 The minimum number of connections allowed in the pool.
     Network Library
     -or-
     Net
     'dbmssocn' The network library used to establish a connection to an instance of SQL Server. Supported values include dbnmpntw (Named Pipes), dbmsrpcn (Multiprotocol), dbmsadsn (Apple Talk), dbmsgnet (VIA), dbmsipcn (Shared Memory) and dbmsspxn (IPX/SPX), and dbmssocn (TCP/IP).
     The corresponding network DLL must be installed on the system to which you connect. If you do not specify a network and you use a local server (for example, "." or "(local)"), shared memory is used.
     Packet Size 8192 Size in bytes of the network packets used to communicate with an instance of SQL Server.
     Password
     -or-
     Pwd
       The password for the SQL Server account logging on.
     Persist Security Info 'false' When set to 'false', security-sensitive information, such as the password, is not returned as part of the connection if the connection is open or has ever been in an open state. Resetting the connection string resets all connection string values including the password.
     Pooling 'true' When true, the SQLConnection object is drawn from the appropriate pool, or if necessary, is created and added to the appropriate pool.
     User ID   The SQL Server login account.
     Workstation ID the local computer name The name of the workstation connecting to SQL Server.


     Note
     Use ; to separate each property.
     If a name occurs more than once, the value from the last one in the connectionstring will be used.
     If you are building your connectionstring in your app using values from user input fields, make sure the user can't change the connectionstring by inserting an additional property with another value within the user value.
 •  Access
  •  ODBC

   •  Standard Security:
    "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=C:\mydatabase.mdb;Uid=Admin;Pwd=;"
   •  Workgroup:
    "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=C:\mydatabase.mdb;SystemDB=C:\mydatabase.mdw;","admin", ""
   •  Exclusive:
    "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=C:\mydatabase.mdb;Exclusive=1;Uid=admin;Pwd="
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET)

   •  Standard security:
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\somepath\mydb.mdb;User Id=admin;Password=asdasd;"
   •  Workgroup (system database):
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\somepath\mydb.mdb;Jet OLEDB:System Database=system.mdw;","admin", ""
   •  With password:
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\somepath\mydb.mdb;Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;","admin", ""
 •  Oracle
  •  ODBC

   •  New version:
    "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=OracleServer.world;Uid=Username;Pwd=asdasd;"
   •  Old version:
    "Driver={Microsoft ODBC Driver for Oracle};ConnectString=OracleServer.world;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;"
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET)

   •  Standard security:
    "Provider=msdaora;Data Source=MyOracleDB;User Id=UserName;Password=asdasd;"
    This one's from Microsoft, the following are from Oracle
   •  Standard Security:
    "Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;User Id=Username;Password=asdasd;"
   •  Trusted Connection:
    "Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;OSAuthent=1;"
  •  OracleConnection (.NET)

   •  Standard:
    "Data Source=Oracle8i;Integrated Security=yes";
    This one works only with Oracle 8i release 3 or later
   •  Declare the OracleConnection:
    C#:
    using System.Data.OracleClient;
    OracleConnection oOracleConn = new OracleConnection();
    oOracleConn.ConnectionString = "my connectionstring";
    oOracleConn.Open();

    VB.NET:
    Imports System.Data.OracleClient
    Dim oOracleConn As OracleConnection = New OracleConnection()
    oOracleConn.ConnectionString = "my connectionstring"
    oOracleConn.Open()

  •  Data Shape

   •  MS Data Shape:
    "Provider=MSDataShape.1;Persist Security Info=False;Data Provider=MSDAORA;Data Source=orac;user id=username;password=mypw"
 •  MySQL
  •  ODBC

   •  Local database:
    "Driver={mySQL};Server=mySrvName;Option=16834;Database=mydatabase;"
   •  Remote database:
    "Driver={mySQL};Server=data.domain.com;Port=3306;Option=131072;Stmt=;Database=my-database;Uid=username;Pwd=password;"
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET)

   •  Standard:
    "Provider=MySQLProv;Data Source=mydb;User Id=UserName;Password=asdasd;"
  •  MySqlConnection (.NET)

   •  eInfoDesigns.dbProvider:
    "Data Source=server;Database=mydb;User ID=username;Password=pwd;Command Logging=false"
    This one is used witheInfoDesigns dbProvider, an add-on to .NET
   •  Declare the MySqlConnection:
    C#:
    using eInfoDesigns.dbProvider.MySqlClient;
    MySqlConnection oMySqlConn = new MySqlConnection();
    oMySqlConn.ConnectionString = "my connectionstring";
    oMySqlConn.Open();

    VB.NET:
    Imports eInfoDesigns.dbProvider.MySqlClient
    Dim oMySqlConn As MySqlConnection = New MySqlConnection()
    oMySqlConn.ConnectionString = "my connectionstring"
    oMySqlConn.Open()

 •  Interbase
  •  ODBC, Easysoft

   •  Local computer:
    "Driver={Easysoft IB6 ODBC};Server=localhost;Database=localhost:C:\mydatabase.gdb;Uid=username;Pwd=password"
   •  Remote Computer:
    "Driver={Easysoft IB6 ODBC};Server=ComputerName;Database=ComputerName:C:\mydatabase.gdb;Uid=username;Pwd=password"
    Read more about this driver:Easysoft ODBC-Interbase driver >>
  •  ODBC, Intersolv

   •  Local computer:
    "Driver={INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};Server=localhost;Database=localhost:C:\mydatabase.gdb;Uid=username;Pwd=password"
   •  Remote Computer:
    "Driver={INTERSOLV InterBase ODBC Driver (*.gdb)};Server=ComputerName;Database=ComputerName:C:\mydatabase.gdb;Uid=username;Pwd=password"
    This driver are provided byDataDirect Technologies >> (formerly Intersolv)

   Read more about connecting to Interbase in this Borland Developer Network articlehttp://community.borland.com/article/0,1410,27152,00.html

 •  IBM DB2
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET) from ms

   •  TCP/IP:
    "Provider=DB2OLEDB;Network Transport Library=TCPIP;Network Address=XXX.XXX.XXX.XXX;Initial Catalog=MyCtlg;Package Collection=MyPkgCol;Default Schema=Schema;User ID=MyUser;Password=MyPW"
   •  APPC:
    "Provider=DB2OLEDB;APPC Local LU Alias=MyAlias;APPC Remote LU Alias=MyRemote;Initial Catalog=MyCtlg;Package Collection=MyPkgCol;Default Schema=Schema;User ID=MyUser;Password=MyPW"
 •  Sybase
  •  ODBC

   •  Standard:
    "Driver={SYBASE SYSTEM 11};Srvr=Aron1;Uid=username;Pwd=password;"
   •  Intersolv 3.10:
    "Driver={INTERSOLV 3.10 32-BIT Sybase};Srvr=Aron1;Uid=username;Pwd=password;"
 •  Informix
  •  ODBC

   •  Informix 3.30:
    "Dsn='';Driver={INFORMIX 3.30 32 BIT};Host=hostname;Server=myserver;Service=service-name;Protocol=olsoctcp;Database=mydb;UID=username;PWD=myPwd
   •  Informix-CLI 2.5:
    "Driver={Informix-CLI 2.5 (32 Bit)};Server=myserver;Database=mydb;Uid=username;Pwd=myPwd"
  •  OLE DB

   •  IBM Informix OLE DB Provider:
    "Provider=Ifxoledbc.2;password=myPw;User ID=myUser;Data Source=dbName@serverName;Persist Security Info=true"
 •  Mimer SQL
  •  ODBC

   •  Standard Security:
    "Driver={MIMER};Database=mydb;Uid=myuser;Pwd=mypw;"
   •  Prompt for username and password:
    "Driver={MIMER};Database=mydb;"
 •  DSN
  •  ODBC

   •  DSN:
    "DSN=myDsn;Uid=username;Pwd=;"
   •  File DSN:
    "FILEDSN=c:\myData.dsn;Uid=username;Pwd=;"
 •  Excel
  •  ODBC

   •  Standard:
    "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq=C:\MyExcel.xls;DefaultDir=c:\mypath;"
  •  OLE DB

   •  Standard:
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\MyExcel.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"""
    "HDR=Yes;" indicates that the first row contains columnnames, not data
    "IMEX=1;" tells the driver to always read "intermixed" data columns as text
 •  Text
  •  ODBC

   •  Standard:
    "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};Dbq=c:\txtFilesFolder\;Extensions=asc,csv,tab,txt;"
  •  OLE DB

   •  Standard:
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\txtFilesFolder\;Extended Properties=""text;HDR=Yes;FMT=Delimited"""
    "HDR=Yes;" indicates that the first row contains columnnames, not data
 •  DBF / FoxPro
  •  ODBC
   •  standard:
    "Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=c:\mydbpath;"
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET)
   •  standard:
    "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\folder;Extended Properties=dBASE IV;User ID=Admin;Password="
 •  Visual FoxPro
  •  OLE DB, OleDbConnection (.NET)

   •  standard:
    "Provider=vfpoledb.1;Data Source=C:\testvfp.dbc"
    Read more >>
 •  Pervasive
  •  ODBC
   •  Standard:
    "Driver={Pervasive ODBC Client Interface};ServerName=srvname;dbq=@dbname"
 •  UDL
  •  UDL

   •  UDL:
    "File Name=c:\myDataLink.udl;"

 • ผู้เขียน/อ้างอิง : http://www.connectionstring.com

  เทคโนโลยีฐานข้อมูล

  ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ

  • supoj [30 พ.ค. 2551 , 01:59 PM]

   พี่ครับคือผมอยากได้ Code VB6,.Net ที่สามารถเปลี่ยน UID and Password ของ ODBC เรื่องของเรื่องคือ ผมมีโปรเจ็คอยู่ ตัวหนึ่ง ซึ่งใช้ Crystal Report 8.5 ร่วมกับ ODBC แต่ทีนี้ Server แต่ละที่ Set ODBC ไม่เหมือนกัน ทำให้โปรแกรม Error Cannot Open SQL Server Datasource ได้ ทำยังงัยถึง Connect และทำให้โปรแกรมไม่ Bug ตอนนี้ผมเขียน Code Create ODBC ขึ้นมาใหม่ แต่ UID and Password ไม่ผ่าน ผมต้องการCode ที่สามารถเปลี่ยน UID and Password ของ ODBC ตัวเดิมได้ ขอให้พี่ช่วยผมด้วยหรือวิธีการใดก็ได้ ตามที่อยู่ [email protected] ขอบคุณครับ

  • kaka [10 ก.ค. 2551 , 11:55 AM]

   connect odbc Informix ของหน้า code PHP มัน connect ไม่ได้นะค่ะ ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนมันฟ้องว่า "Call to undefined function: ifx_query() in C:\WM\www\manager\connect_informix.php on line 42" ช่วยดูให้หน่อยค่ะ เป็นเพราะอะไร