คู่มือการใช้บริการ Time Server (ฉบับปรับปรุง)


อัปเดท : 20 สิงหาคม พ.ศ.2551 , แสดง : 12,987 , ความคิดเห็น : 0

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้สำหรับการใช้บริการเทียบเวลาจากเครื่อง Time Server ที่เปิดให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอใช้บริการจาก Time Server ของ ThaiCERT (clock.thaicert.org) ด้วยโปรแกรมซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows และ UNIX หากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ Network Time Protocol (NTP) หรือ Time Server ท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารอ้างอิงที่ [1] และ [2]

การใช้บริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux

โปรแกรมสำหรับการเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์ ได้แก่โปรแกรม ntp ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ http://www.ntp.org/downloads.html

 • ขั้นตอนการติดตั้งทั่วไปมีดังต่อไปนี้
   
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมด้วยคำสั่ง wget
   # wget http://www.eecis.udel.edu/~ntp/ntp_spool/ntp4/ntp-4.2.0.tar.gz
  • ขยายไฟล์ tar-ball ด้วยคำสั่ง tar
   # tar -xzvf ntp-4.2.0.tar.gz
  • เข้าสู่ไดเรกทอรี ntp-4.2.0 และทำการตั้งค่าระบบก่อนการ compile ด้วย shell script configure
   # cd ntp-4.2.0
   # ./configure
  • ทำการ compile ด้วยคำสั่ง make
   # make
  • ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง make install
   # make install 
    
 • การเทียบเวลาด้วยคำสั่ง ntpdate

  เมื่อมีการใช้งานคำสั่ง ntpdate โดยตามด้วยอากิวเมนต์ของ Time Server ระบบจะทำการเทียบเคียงเวลาจากเครื่อง Time Server ที่ระบุ ซึ่งผู้ดูแลระบบ หรือ root เท่านั้นที่สามารถใช้งานคำสั่ง ntpdate ได้ ตัวอย่างคำสั่งนี้ที่ทำการเทียบเคียงเวลาจากเครื่อง clock.thaicert.nectec.or.th
  # ntpdate clock.thaicert.nectec.or.th

  10 Sep 15:16:14 ntpdate[2264]: step time server 203.185.132.187 offset 10.006533 sec

  เพื่อให้ระบบได้รับการเทียบเคียงเวลาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลระบบอาจจะสร้าง cron job ที่มีรูปแบบดังตัวอย่าง

  30 * * * * ntpdate clock.thaicert.nectec.or.th

  ซึ่ง cron job ข้างต้นหมายถึง ระบบต้องทำการเทียบเวลากับเครื่อง Time Sever ที่ชื่อ clock.thaicert.nectec.or.th ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง

 • การเทียบเวลาด้วย daemon ntpd

  การใช้งานคำสั่ง ntpdate จะเป็นการขอเทียบเวลา โดยนำค่าเวลาที่ได้จาก Server มาปรับเปลี่ยนทันที อย่างไรก็ตามในระบบที่ต้องการความต่อเนื่องของความเที่ยงตรงมากขึ้นควรใช้งาน daemon ntpd การตั้งค่าการทำงานของ daemon นี้มีขั้นตอนดังนี้

  • ปรับแต่งค่าไฟล์ ntp.conf (บางระบบอยู่ใน /etc/ntp.conf หรือ /usr/local/etc/ntp.conf) โดยควรมีการตั้งค่าอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

   restrict 127.0.0.1

   server clock.thaicert.org

   server 0.asia.pool.ntp.org

  ค่าข้างต้นมีความหมายดังนี้
   
  ค่าระบบ ความหมาย
  restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

  restrict 127.0.0.1
  เป็นการควบคุมให้ระบบไม่เปิดให้บริการขอเทียบเวลาให้กับเครื่องอื่น เนื่องจากหน้าที่ของเครื่องเป็นเพียง client (ศึกษาเพิ่มเติมจาก manual ของ ntpd)
  server กำหนด Time Server ที่ต้องการเทียบเวลา โดยสามารถกำหนดได้อย่างน้อย 1 Server (สามารถค้นหา Public Time Server อื่นๆ จาก http://www.pool.ntp.org/)    
  • ก่อนเริ่มการทำงานของ ntpd ควรใช้คำสั่ง ntpdate กับ Time Server ที่กำหนดใน ntp.conf ก่อนเพื่อให้เวลาใน client และ Time Server มีค่าใกล้เคียงกัน
  • เริ่มการทำงานของโปรแกรม ntpd ด้วยคำสั่ง
   # ntpd

การใช้บริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ Windows

ในระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2 , Windows Vista และ Windows 2003 Server จะมีโปรแกรมสำหรับการเทียบเวลาที่ติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังแสดงตัวอย่างของ Windows XP Service Pack 2 ดังนี้

  • Double Click พื้นที่ของวันเวลาบน Task Bar ในตำแหน่งมุมขวาล่าง จะปรากฏโปรแกรม Clock ดังรูป
    
   Double Click พื้นที่ของวันเวลาของ Task Bar ในตำแหน่งมุมขวาล่าง จะปรากฏโปรแกรม Clock
  • เลือก Internet Time Tab และเลือก check box “Automatically synchronize with an Internet time server” และเพิ่มค่า Server เป็น clock.thaicert.org และกดปุ่ม [update] Now จะได้ผลดังรูป
    
   เลือก Internet Time Tab และเลือก check box “Automatically synchronize with an Internet time server” และเพิ่มค่า Server เป็น clock.thaicert.org และกดปุ่ม [update] Now
  • หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าดังกล่าว

  
 
บทสรุป

นอกจาก Time Server ของ ThaiCERT ที่ชื่อ clock.thaicert.org แล้ว ยังมีเครื่อง Time Server ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณะแหล่งอื่นๆ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิง [3] เครื่องมือ และโปรแกรมอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารอ้างอิง [4]

เอกสารอ้างอิง 

[1] http://www.ntp.org/ 
[2] http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/basic/time_server.pdf
[3] http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html
[4] http://www.boulder.nist.gov/timefreq/general/softwarelist.htm

เรียบเรียงโดย : อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์ และ ชวลิต ทินกรสูติบุตร

เผยแพร่เมื่อ : 13 กันยายน 2547 ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2551


ผู้เขียน/อ้างอิง : http://thaicert.nectec.or.th/paper/basic/manualTimeServer.php

ระบบเครือข่ายและความมั่นคง

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ