Amazon.com, Inc ร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


อัปเดท : 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 , แสดง : 53,143 , ความคิดเห็น : 3

Amazon.com, Inc (www.amazon.com) เป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 1995 จากการขายหนังสือและขยายไปสู่สินค้าอื่นๆ เช่น ซีดี ดีวีดี วิดีโอเทป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้บริษัทได้ขยายสู่ธุรกิจประเภทอื่น เช่น ตลาดประมูลสินค้าหายากและ ของสะสมต่างๆ ในปัจจุบันบริษัทมีรายชื่อหนังสือ เพลง ดีวีดี วิดีโอเทป เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น เกมส์ และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ขายรวมกันมากกว่า 1.8 หมื่นล้านรายการ Amazon ยังขยายธุรกิจไปในต่างประเทศอีก 4 ประเทศ คือ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

ในปี 1999 บริษัทมีลูกค้ามากกว่า 17 ล้านรายกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 150 ประเทศ และมีรายได้จาก การประกอบธุรกิจถึง 1.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 1998 และ 1997 ตามลำดับ

สินค้าของ Amazon ที่มีการซื้อขายมาก ได้แก่ หนังสือ ซีดีเพลง ดีวีดี วิดีโอเทป เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอม พิวเตอร์ ตุ๊กตา ของเล่น ของที่ระลึก เครื่องแก้ว เครื่องประดับ และอื่นๆ

2. ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ

ลูกค้าสามารถใช้เว็บไซต์ของ Amazon ในการสืบค้นรายชื่อสินค้า ราคา ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ และข้อมูลอื่นๆ โดยยังไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามลูกค้าอาจเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Amazon เลย เพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษ และได้รับข้อมูลหนังสือและสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ เป็นต้น

  
 

ขั้นตอนการซื้อหนังสือผ่าน Amazon มีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Amazon แล้ว ลูกค้าสามารถสืบค้นสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ
   
 2. เมื่อพบสินค้าที่ต้องการ ลูกค้าสามารถที่จะดูข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า เช่น ผู้แต่ง ราคา สารบัญ คำนำ บทวิจารณ์ และสำนักพิมพ์ เป็นต้น
   
 3. เมื่อลูกค้าตกลงใจที่จะซื้อสินค้าโดยการเลือกสินค้าใส่ตะกร้า (Add to Cart) ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ไม่ต้องให้ข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมอีก
   
 4. เมื่อได้ข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว บริษัทจะแสดงราคารวมทั้งหมดซึ่งรวมค่าส่ง (Shipping and Handling) และภาษี (Tax) โดยลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษี หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิต
   
 5. เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งรหัสการสั่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้อ้างอิงในการติดตาม ความก้าวหน้าของการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า
   
 6. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว ข้อมูลคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าของ Amazon ซึ่งจะเป็น ผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยการจัดส่งสินค้าจะใช้บริการจากบริษัทขนส่งพัสดุต่างๆ เช่น บริษัท UPS และ ไปรษณีย์สหรัฐฯ เป็นต้น
   
 7. ในกรณีที่ศูนย์กระจายสินค้าไม่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อจะถูกส่งอย่างอัตโนมัติไปยัง ซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบริษัทค้าส่งหนังสือรายใหญ่ เช่น InGram ให้จัดส่งสินค้าโดยตรงให้

3. การประกอบการ

Amazon ใช้เทคโนโลยีของ Oracle ทั้งโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ (Web Application) ฐานข้อมูล (Database) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และโปรแกรมบริหารระบบการเงิน (Finance)

4. จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

รายได้หลักของบริษัทในปัจจุบันมาจากการขายสินค้า ค่าโฆษณาและการส่งเสริมการขายของบริษัทอื่นๆ ค่าธรรมเนียมจากการประมูลสินค้า และดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินขายสินค้าก่อนจ่ายให้ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)

ตารางที่ 1 ผลการประกอบการของ Amazon ระหว่างปี 1997-1999

หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ
 

ปี 1999 ปี 1998 ปี 1997  
รายได้รวม 1,639.84 609.82 147.79
ต้นทุนสินค้า 1,349.19 476.16 118.97
กำไรขั้นต้น 290.65 133.66 28.82
ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด 413.15 132.65 40.08
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 159.72 46.42 13.38
ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ 70.14 15.62 6.74
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 253.38 48.02 1.21
รวมค่าใช้จ่าย 896.40 242.72 61.41
กำไร/(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (605.75) (109.06) (32.60)
รายได้/(รายจ่าย) อื่นๆ (114.21) (15.49) 1.58
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (719.96) (124.55) (31.02)


ที่มา: คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (Security Exchange Commission)

ข้อสังเกตจากผลประกอบการข้างต้นก็คือ แม้ว่า Amazon จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ก็ตาม บริษัทกลับมียอดขาดทุนสุทธิสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่บริษัทขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก ออนไลน์อื่นๆ เช่นธุรกิจของเล่น และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งต้องลงทุนสูงในการสร้างคลังสินค้า แรงกดดัน ที่ทำให้บริษัทต้องขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวเนื่องมาจากต้องการที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่อัตราการขยาย ตัวของตลาดค้าปลีกหนังสือออนไลน์เริ่มชะลอตัวลง นักลงทุนไม่น้อยคิดว่าโมเดลพื้นฐานในการประกอบธุรกิจของ บริษัทยังคงถูกต้องอยู่ แต่ต้องอาศัยเวลาในการทำกำไร โดย Amazon ให้สัญญาแก่นักลงทุนว่าจะสามารถทำกำไร ได้ภายในปี 2001

5. จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

จุดเด่นของ Amazon คือการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการขายหนังสือถูกกว่าร้านหนังสือทั่วไป โดยทุกๆ วันบริษัทจะ ลดราคา 50% สำหรับหนังสือที่ติดอันดับขายดีของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ (New York Times Best Sellers) และลดราคา 40% สำหรับหนังสืออีกหลายร้อยเล่ม

อย่างไรก็ตาม ลำพังกลยุทธ์ทางราคาจะทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นผลเสียแก่บริษัทเอง กลยุทธ์ที่สำคัญ อีกประการหนึ่งที่บริษัทใช้คือการให้บริการลูกค้า (customer service) ที่เป็นเลิศ ซึ่งช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า ในการซื้อสินค้าจากบริษัท ตัวอย่างของบริการดังกล่าวได้แก่

 1. การสร้างความรู้สึกเหมือนได้เลือกซื้อหนังสือในร้านค้าจริง โดย Amazon จะให้รายละเอียดต่างๆ ของหนังสือ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น คำนำ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่ผลิต จำนวนหน้า เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการ ที่หาไม่ได้ในร้านหนังสือทั่วไป เช่น การจัดอันดับหนังสือทุกเล่ม บทวิจารณ์หนังสือของลูกค้า ตลอดจนบริการอื่นๆ ซึ่งช่วยสร้างความภักดีของลูกค้าต่อบริษัทเช่น บริการห่อของขวัญและการส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์
   
 2. การแนะนำหนังสือให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลความสนใจของลูกค้าไปเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้าที่มีความ สนใจที่คล้ายคลึงกัน แล้วใช้ผลการเปรียบเทียบดังกล่าวแนะนำหนังสือที่ตรงกับรสนิยมในการอ่านของลูกค้า ซึ่งช่วย เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ลูกค้าสามารถเลือกหนังสือที่ตนต้องการได้รับเป็น ของขวัญจากผู้อื่นในเทศกาลต่างๆ (Wish List) ซึ่งเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการทำการตลาด
   
 3. การสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อหนังสือ โดยสามารถค้นหาหนังสือจากรายชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หรือคำสำคัญ (Key Word) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาระบบการสั่งซื้อที่เรียกว่า 1-Click Buying ซึ่งทำให้สามารถสั่งชื้อสินค้าได้โดยการคลิกเพียง 1 ครั้ง ก่อนการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการและสร้างบัญชีส่วนตัว โดยให้รายละเอียดต่างๆที่จำเป็น เช่น สถานที่ส่งสินค้า ผู้รับ วิธีการจ่ายเงิน วิธีการส่งสินค้า และข้อมูลอื่นๆให้เรียบร้อย หลังจากนั้นลูกค้าก็เพียงแต่ระบุผู้รับและสั่งซื้อหนังสือเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งของขวัญให้แก่ผู้อื่นและทราบเฉพาะอีเมล์ของผู้รับ ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการ 1-Click ได้ โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้รับเพื่อสอบถามที่อยู่ของผู้รับ
   
 4. การให้บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ทั้งทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ในกรณี ที่ลูกค้าไม่พอใจในหนังสือ บริษัทจะรับคืนหนังสือดังกล่าวภายใน 30 วัน

6. ปัจจัยในความสำเร็จ

แม้ว่า Amazon ยังไม่สามารถทำกำไรได้ในปัจจุบัน บริษัทก็สามารถขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายจากปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ

 1. การมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักทั่วไป ชื่อเสียงของ Amazon เกิดจากปัจจัยหลายประการประกอบกันเช่น การเป็นผู้บุกเบิก ในตลาดดังกล่าว การลงทุนโฆษณาผ่านสื่อทั่วไปและสื่อออนไลน์ และการจำหน่ายหนังสือในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
   
 2. การมีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการขายและการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพทั้ง พันธมิตรที่เป็นผู้ค้าส่งหนังสือ และผู้จัดส่งสินค้า เนื่องจากบริษัทต้องพึ่งพาพันธมิตรเหล่านี้ในการจัดหาและนำส่งสินค้า ให้กับลูกค้า
   
 3. การบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถรองรับการสั่งซื้อสินค้าในช่วงฤดูกาลต่างๆ เช่น ช่วงคริสต์มาส ซึ่งมีการสั่งซื้อเข้ามามาก Amazon พยายามลดความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าขาดมือด้วยการซื้อสินค้าโดยตรงจาก โรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของมูลค่าการซื้อทั้งหมด จากเดิมที่เคยซื้อจากผู้ค้าปลีกเพียง 3 บริษัทเท่านั้น

7. ธุรกิจอื่นๆ ที่มีโมเดลคล้ายกัน

บริษัทอื่นที่มีโมเดลในการทำธุรกิจค้าปลีกหนังสือเช่นเดียวกับ Amazon ได้แก่ Barnes & Noble (www.bn.com) Borders (www.borders.com) ซึ่งเดิมเป็นร้านขายหนังสือทั่วไปที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก หรือ BestWebBuy (www.bestwebbuys.com) ซึ่งเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์เช่นเดียวกันกับ Amazon ตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกหนังสือในต่างประเทศ เช่น WaterStones (www.waterstones.co.uk) ซึ่งเป็นร้านขายหนังสือของอังกฤษ

8. โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

ในปัจจุบันมีร้านค้าปลีกหนังสือออนไลน์ในประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 2 แห่งคือ ไทยอะมาซอน ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น AR4U (www.ar4u.com) และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (www.cubook.com)

อย่างไรก็ตาม จุดเด่นในการประกอบธุรกิจของ Amazon โดยเฉพาะจุดเด่นในการให้บริการลูกค้า สามารถประยุกต์ได้กับธุรกิจ ค้าปลีกออนไลน์อื่นๆ เนื่องจากร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถปรับบริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

เอกสารอ้างอิงและที่มา

 • Amazon.com, Inc (http://www.amazon.com)
 • The Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval [[[[[[[sys]]]]]]]tem (EDGAR) “Amazon.com 10-K Annual Report 1999” Washington, DC: U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov


ผู้เขียน/อ้างอิง : http://www.ecommerce.or.th/case/case-Amazon.htm

เอ็มไอเอส/อีบิสสิเนส

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ

 • ชยาภา [22 มี.ค. 2554 , 08:13 PM]

  ดิฉันสนใจหนังสือภาษา basic latin ที่สอนโดยใช้ภาษา english สอน มี cd , dvd จะได้ฟังเสียง ดูภาพ ไม่ใช่มีแต่หนังสือคะ

 • winai [30 เม.ย. 2554 , 02:40 PM]

  ต้องการนำสินค้าเช่นหนังสือและของที่ระลึกขายผ่านช่องทางนี้ ต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

 • Wasantkt [20 ก.พ. 2555 , 02:55 PM]

  Yes