รายการของแป้นพิมพ์ลัด Windows


อัปเดท : 19 สิงหาคม พ.ศ.2546 , แสดง : 34,804 , ความคิดเห็น : 13

 แป้มพิมพ์ลัดทั่วไป
 

• CTRL+C (คัดลอก)

• CTRL+X (ตัด)

• CTRL+V (วาง)

• CTRL+Z (ยกเลิก)

• [[[delete]]] (ลบ)

• SHIFT+[[[delete]]] (ลบรายการที่เลือกอย่างถาวรโดยไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin)

• กดปุ่ม CTRL ขณะที่ลากรายการ (คัดลอกรายการที่เลือก)

• กดปุ่ม CTRL+SHIFT ขณะที่ลากรายการ (สร้างทางลัดไปยังรายการที่เลือก)

• ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)

• CTRL+ ลูกศรขวา (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำถัดไป)

• CTRL+ ลูกศรซ้าย (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า)

• CTRL+ ลูกศรลง (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป)

• CTRL+ ลูกศรขึ้น (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้าไป)

• CTRL+SHIFT พร้อมกับปุ่มลูกศรใดๆ (ไฮไลต์บล็อกข้อความ)

• SHIFT พร้อมด้วยปุ่มลูกศรใดๆ (เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างทำงานหรือบนเดสก์ทอป หรือเลือกข้อความในเอกสาร)

• CTRL+A (เลือกทั้งหมด)

• ปุ่ม F3 (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)

• ALT+ENTER (ดูคุณสมบัติต่างๆ ของรายการที่เลือก)

• ALT+F4 (ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือปิดโปรแกรมที่ใช้งาน)

• ALT+ENTER (แสดงคุณสมบัติของออบเจกต์ที่เลือก)

• ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)

• CTRL+F4 (ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ในโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารหลายเอกสารได้พร้อมกัน)

• ALT+TAB (สลับระหว่างรายการต่างๆ ที่เปิดอยู่)

• ALT+ESC (สลับไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด)

• ปุ่ม F6 (สลับไปตามรายการอิลิเมนต์บนหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ทอป)

• ปุ่ม F4 (แสดงรายการแอดเดรสบาร์ใน My Computer หรือ Windows Explorer)

• SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก)

• ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูระบบสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)

• CTRL+ESC (แสดงเมนู Start)

• ALT+อักษรขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู (แสดงเมนูนั้นๆ)

• อักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งบนเมนูที่เปิด (ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ)

• ปุ่ม F10 (เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่กำลังใช้งาน)

• ลูกศรขวา (เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย)

• ลูกศรซ้าย (เปิดเมนูถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย)

• ปุ่ม F5 (อัปเดทหน้าต่าง)

• BACKSPACE (ดูโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับใน My Computer หรือ Windows Explorer)

• ESC (ยกเลิกงานปัจจุบัน)

• กดปุ่ม SHIFT ขณะที่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม (ป้องกันไม่ให้ซีดีรอมเล่นโดยอัตโนมัติ)

• CTRL+SHIFT+ESC (เปิด Task Manager)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

  
 
แป้นพิมพ์ลัดของไดอะล็อกบ็อกซ์
หากคุณกด SHIFT+F8 ในลิสต์บ็อกซ์การเลือกที่เปิด คุณจะเปิดการใช้งานโหมดการเลือกเพิ่มเติม ในโหมดนี้
คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้โดยไม่เปลี่ยนการเลือก
คุณสามารถกดปุ่ม CTRL+SPACEBAR หรือ SHIFT+SPACEBAR เพื่อปรับการเลือก การยกเลิกโหมดการเลือกเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม SHIFT+F8 อีกครั้ง โหมดการเลือกนี้จะยกเลิกการทำงานไปเองเมื่อคุณเลื่อนโฟกัสไปยังคอนโทรลอื่นๆ

• CTRL+TAB (เลื่อนไปยังแท็บถัดไป)

• CTRL+TAB (เลื่อนกลับไปยังแท็บก่อนหน้า)

• TAB (เลื่อนไปยังตัวเลือกถัดไป)

• SHIFT+TAB (เลื่อนกลับไปยังตัวเลือกก่อนหน้า)

• ALT+ อักษรขีดเส้นใต้ (ทำตามคำสั่งนั้นๆ หรือเลือกตัวเลือกนั้นๆ)

• ENTER (ทำตามคำสั่งของตัวเลือกหรือปุ่มที่เลือก)

• SPACEBAR (เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายหากตัวเลือกที่ใช้งานเป็นแบบช่องทำเครื่องหมาย)

• ปุ่มลูกศรต่างๆ (เลือกปุ่มหากตัวเลือกที่ใช้งานคือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก)

• ปุ่ม F1 (แสดงวิธีใช้)

• ปุ่ม F4 (แสดงรายการต่างๆ ในรายการที่ใช้งานอยู่)

• BACKSPACE (เปิดโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับ หากมีการเลือกโฟลเดอร์ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As หรือ Open)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 แป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์ Microsoft natural keyboard

• โลโก้ Windows (แสดงหรือซ่อนเมนู Start)

• โลโก้ Windows+BREAK (แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ [[[sys]]]tem Properties)

• โลโก้ Windows + D (แสดงเดสก์ทอป)

• โลโก้ Windows+M (ย่อหน้าต่างทั้งหมด)

• โลโก้ Windows+SHIFT+M (เปิดหน้าต่างที่ย่อไว้)

• โลโก้ Windows+E (เปิด My Computer)

• โลโก้ Windows+F (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)

• CTRL+โลโก้ Windows+F (ค้นหาคอมพิวเตอร์)

• โลโก้ Windows+F1 (แสดงวิธีใช้ของ Windows)

• โลโก้ Windows+ L (ล็อกแป้นพิมพ์)

• โลโก้ Windows+R (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Run)

• โลโก้ Windows+U (เปิด Utility Manager)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 แป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้พิการ

• กดปุ่ม SHIFT ด้านขวานาน 8 วินาที (เปิดหรือปิด FilterKeys)

• ALT ซ้าย+SHIFT ซ้าย+PRINT SCREEN (เปิดหรือปิดโหมด High Contrast)

• ALT ซ้าย+SHIFT ซ้าย+NUM LOCK (เปิดหรือปิด MouseKeys)

• SHIFT ห้าครั้ง (เปิดหรือปิด StickyKeys)

• NUM LOCK นานห้าวินาที (เปิดหรือปิด ToggleKeys)

• โลโก้ Windows+U (เปิด Utility Manager)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer

• END (แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่)

• HOME (แสดงส่วนบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่)

• NUM LOCK+เครื่องหมายดอกจัน (*) (แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ที่เลือก)

• NUM LOCK+เครื่องหมายบวก (+) (แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก)

• NUM LOCK+เครื่องหมายลบ (-) (ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก)

• ลูกศรซ้าย (ยุบการเลือกปัจจุบันหากมีการขยายอยู่ หรือเลือกโฟลเดอร์หลัก)

• ลูกศรขวา (แสดงการเลือกปัจจุบันหากย่ออยู่ หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Character Map หลังจากดับเบิลคลิกอักขระที่กริดของอักขระ คุณสามารถเลื่อนไปตามกริดได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด:

• ลูกศรขวา (เลื่อนไปทางขวาหรือไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป)

• ลูกศรซ้าย (เลื่อนไปทางซ้ายหรือไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดก่อนหน้า)

• ลูกศรขึ้น (เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด)

• ลูกศรลง (เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด)

• PAGE UP (เลื่อนขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ)

• PAGE DOWN (เลื่อนลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ)

• HOME (เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด)

• END (เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด)

• CTRL+HOME (เลื่อนไปยังอักขระแรก)

• CTRL+END (เลื่อนไปยังอักขระสุดท้าย)

• SPACEBAR (สลับระหว่างโหมดขยายและปกติเมื่อมีการเลือกอักขระ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


แป้นพิมพ์ลัดของหน้าต่างหลัก Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL+O (เปิดคอนโซลที่บันทึก)

• CTRL+N (เปิดคอนโซลใหม่)

• CTRL+S (บันทึกคอนโซลที่เปิด)

• CTRL+M (เพิ่มหรือลบรายการคอนโซล)

• CTRL+W (เปิดหน้าต่างใหม่)

• ปุ่ม F5 (อัปเดทเนื้อหาของหน้าต่างคอนโซลทั้งหมด)

• ALT+SPACEBAR (แสดงเมนูหน้าต่าง MMC)

• ALT+F4 (ปิดคอนโซล)

• ALT+A (แสดงเมนู Action)

• ALT+V (แสดงเมนู View)

• ALT+F (แสดงเมนู File)

• ALT+O (แสดงเมนู Favorites)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 แป้นพิมพ์ลัดหน้าต่างคอนโซล MMC

• CTRL+P (พิมพ์หน้าปัจจุบันหรือพื้นที่ทำงาน)

• ALT+เครื่องหมายลบ (-) (แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับหน้าต่างคอนโซลที่ทำงานอยู่)

• SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัด Action สำหรับรายการที่เลือก)

• ปุ่ม F1 (เปิดหัวข้อวิธีใช้ หากมี สำหรับรายการที่เลือก)

• ปุ่ม F5 (อัปเดทเนื้อหาของหน้าต่างคอนโซลทั้งหมด)

• CTRL+F10 (ขยายหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่)

• CTRL+F5 (คืนสภาพหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่)

• ALT+ENTER (แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Properties สำหรับรายการที่เลือก หากมี)

• ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)

• CTRL+F4 (ปิดหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่) เมื่อคอนโซลมีเพียงหน้าต่างคอนโซลเดียว แป้นพิมพ์ลัดนี้จะปิดคอนโซล)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


การนำทางการเชื่อมต่อรีโมทเดสก์ท็อป

• CTRL+ALT+END (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Security ของ Microsoft Windows NT)

• ALT+PAGE UP (สลับระหว่างโปรแกรมจากซ้ายไปขวา)

• ALT+PAGE DOWN (สลับระหว่างโปรแกรมจากขวาไปซ้าย)

• ALT+[[[insert]]] (สลับไปตามโปรแกรมตามลำดับที่ใช้งานบ่อย)

• ALT+HOME (แสดงเมนู Start)

• CTRL+ALT+BREAK (สลับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระหว่างแบบหน้าต่างและเต็มจอ)

• ALT+[[[delete]]] (แสดงเมนู Windows)

• CTRL+ALT+เครื่องหมายลบ (-) (กำหนด snapshot ของพื้นที่หน้าต่างไคลเอนต์ในคลิปบอร์ด Terminal server และให้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันกับการกดปุ่ม ALT+PRINT SCREEN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ)

• CTRL+ALT+เครื่องหมายบวก (+) (กำหนด snapshot ของหน้าต่างที่กำลังใช้งานในไคลเอนต์ลงในคลิปบอร์ด Terminal server และให้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันกับการกดปุ่ม PRINT SCREEN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 การนำทางของ Microsoft Internet Explorer
• CTRL+B (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Organize Favorites)
• CTRL+E (เปิด Search bar)
• CTRL+F (เปิดยูทิลิตี Find)
• CTRL+H (เปิด History bar)
• CTRL+I (เปิด Favorites bar)
• CTRL+L (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Open)
• CTRL+N (เปิดเบราเซอร์อีกหน้าต่างโดยใช้เว็บแอดเดรสเดิม)
• CTRL+O (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์Open เหมือนกับการใช้ CTRL+L)
• CTRL+P (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Print)
• CTRL+R (อัปเดทเว็บเพจปัจจุบัน)
• CTRL+W (ปิดหน้าต่างปัจจุบัน)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ข้อมูลอื่นๆ
• แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้หากมีการเปิดใช้งาน StickyKeys ในตัวเลือกสำหรับผู้พิการ
• แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างของไคลเอนต์ Terminal Services ที่เหมือนกับแป้นพิมพ์ลัดใน Remote Desktop Sharing ไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Remote Assistance ใน Windows XP Home Edition


ผู้เขียน/อ้างอิง : http://www.justusers.net/knowledges/shortcutinwindowxp.htm

ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์

ความคิดเห็น/แนะนำ/ติชม/อื่นๆ

 • ครูคอมฯ [19 มิ.ย. 2552 , 09:11 AM]

  เป็นประโยชน์ในการสอนมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • ..... [22 มิ.ย. 2552 , 11:13 AM]

  ขอบคุณคร้าบบบบบบบ

 • -------------- [22 มิ.ย. 2552 , 11:16 AM]

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 • boss [23 มิ.ย. 2552 , 01:31 PM]

  ขอบ คุน ฮะ ^^

 • ohlanla [25 มิ.ย. 2552 , 09:21 PM]

  ขอบคุณมากๆๆๆ เป็นประโยชน์อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยฮับ

 • NUTNICHA [02 ก.ค. 2552 , 05:13 PM]

  Thx u ,,* :]]*

 • tra [24 ก.ค. 2552 , 01:16 PM]

  ดีนะppk.

 • ไอซ์ [20 ธ.ค. 2553 , 11:00 AM]

  lovenan

 • ไอซ์ [20 ธ.ค. 2553 , 11:00 AM]

  ดี

 • ส้มโอ [17 ก.พ. 2555 , 02:30 PM]

  บ้างอันก็ไม่มีน่ะค่ะ

 • ปาร์ตี้ [23 ก.พ. 2555 , 02:11 PM]

  ก็ดีนะคะ

 • nongknam [04 ก.ค. 2555 , 07:59 AM]

  ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้

 • ติกุล นนิดากุลวงเจริญคุณ [26 ส.ค. 2555 , 11:50 AM]

  ขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้คะ