ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (License Agreement)

ข้อความสำคัญ : ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ("EULA : End User License Agreement") หมายถึง ข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา กรุณาอ่านรายละเอียดของข้อตกลงนี้ก่อนเป็น "ผู้ใช้" เพื่อใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ สาระสำคัญของข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ฉบับนี้ประกอบด้วย คำนิยาม (Definitions) การยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (Acceptance of License Agreement) เงื่อนไขการใช้ (Terms of Use) และข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน (Disclaimer of Warranty)

1. คำนิยาม (Definitions)

1.1 ผู้พัฒนาฯ หมายถึง ผู้พัฒนาและสร้างโปรแกรม ไฮไลท์ดิกชั่นนารี (HighLight Dictionary)
1.2 ผู้ใช้ หมายถึง ผู้นำโปรแกรม ไฮไลท์ดิกชั่นนารี (HighLight Dictionary) ไปใช้งานในทุกกรณี
1.2 โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรม ไฮไลท์ดิกชั่นนารี (HighLight Dictionary)

2. การยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ ผู้พัฒนาฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข "ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์" เมื่อใดก็ตามที่ผู้พัฒนาฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ฉบับนี้อาจมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของ EULA ฉบับนี้ ด้วยการติดตั้ง การทำสำเนา หรือการใช้ซอฟต์แวร์ หากผู้ใช้ไม่ตกลง ผู้ใช้ต้องไม่ติดตั้ง ทำสำเนา หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ หรือลบซอฟต์แวร์นี้ออกหากกระทำได้

3. เงื่อนไขการใช้

ผู้พัฒนาฯ มีเจตนาในการสร้างโปรแกรมสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการแปลศัพท์ การใช้โปรแกรมผู้ใช้ต้องตกลงว่าผู้ใช้มีเจตนาในการใช้แปลศัพท์ โดยตัวผู้ใช้เอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาฯไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

4 . ซอฟต์แวร์ ที่ได้ให้บริการหรือเผยแพร่นี้ถือเป็นงาน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอนุสัญญาอื่น ๆ ของ ผู้พัฒนาฯ

5. การติดตั้งและการใช้ คุณจะติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งเครื่องหรือมากกว่าก็สามารถทำได้

6. ผู้ใช้ ไม่อาจแจกจ่ายซอฟต์แวร์ ไฮไลท์ดิกชั่นนารี ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ยกเว้น เฉพาะเมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาต

7. การให้สิทธิสำหรับองค์ประกอบสื่อ ซอฟต์แวร์ อาจรวมถึงรูปภาพ, ฐานข้อมูล (database) ที่ถูกกำหนดไว้ในซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของคุณ (รวมเรียกว่า "องค์ประกอบสื่อ") คุณอาจทำสำเนาและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบสื่อ และให้สิทธิ แสดงผล และแจกจ่ายองค์ประกอบสื่อที่คุณได้ปรับเปลี่ยนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ โดยในส่วน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของฐานข้อมูลพจนานุกรม ยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามข้อ 10ใ

8. โปรแกรม มีการแสดงโฆษณา (Ad-Supported) โดยเรียกแสดงโฆษณาจากที่อยู่(Internet Protocol) ภายนอกตามที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจมีการรวบรวมข้อมูลบางส่วน เช่น ที่อยู่(Internet Protocol) ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลบันทึก ข้อมูลกิจกรรม การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ เบราว์เซอร์ ภาษา วันที่เวลา คุกกี้และตัวบ่งชี้แบบไม่ระบุตัวตน เพื่อใช้ในทางสถิติที่เกี่ยวกับโฆษณาภายในโปรแกรมเท่านั้น , โปรแกรมไม่มีการส่งข้อมูลอื่นใดที่เป็นไปในลักษณะคุกคามความมั่นคงหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว ใดๆ ออกภายนอก

9. ข้อจำกัดการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การแยกรายละเอียด และแยกส่วนประกอบ ผู้ใช้ ไม่อาจทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกรายละเอียด หรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ยกเว้นเฉพาะเมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาต

10. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลพจนานุกรม แต่ละเล่มที่อ้างถึงและนำมาใช้ใน ซอฟต์แวร์ เป็นของผู้ผลิตนั้น ๆ ซึ่งแผยแพร่โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งขอกล่าวอ้างถึงตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ดังนี้

- LEXiTRON™ 2.0 โดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- DictHope โดย Hope Studio เนื้อหาถูกนำมาใช้จาก KDictThai ที่มีลิขสิทธิ์ตาม GPL
- NontriDict ข้อมูลที่ใช้ดาวน์โหลดได้จาก ftp://ftp.cs.washington.edu/pub/thaisys/BBS

11. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

โปรแกรมที่ผู้พัฒนาแจกจ่าย จะเป็นไปตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่ (AS IS) และรูปแบบที่จัดให้ใช้ประโยชน์ (AS AVAILABLE) ดังนั้น ผู้พัฒนาฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งโดยชัดเจนและโดยปริยาย และไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ระบุไว้ ในการไม่รับประกันผลประโยชน์ในทางการค้าหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่ว่ากรณีใดๆ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในการสูญเสียประโยชน์ในการใช้ข้อมูล/โฆษณา ผู้พัฒนาฯ หรือผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายตามความเป็นจริง หรือความเสียหายต่อเนื่อง และไม่จำกัดเฉพาะการจัดหาของหรือบริการแทน การสูญเสียประโยชน์ในการใช้ข้อมูล/โฆษณา การสูญเสียผลประโยชน์ หรือธุรกิจหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยทฤษฎีของความรับผิดในเรื่องสัญญา ความรับผิดโดยเด็ดขาดหรือละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือประการอื่น) ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมที่ผู้พัฒนาแจกจ่าย ข้อมูล สาระ สื่อ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายเช่นว่านั้นไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

เอกสารแนบเพิ่มเติม การให้สิทธิและข้อตกลง , ลิขสิทธิ์ฐานข้อมูลคำศัพท์

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อตกลงอนุญาต (EULA) หรือหากคุณประสงค์จะติดต่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม กรุณาติดต่อ ผู้พัฒนาฯ